Kerry Washington

Kerry Washington est enceinte de son deuxième enfant !

Kerry Washington est enceinte de son deuxième enfant !

Grossesse, People